Praktikum M1   
 
 
Predavanja: Vežbe:
dBratislav Iričanin, docent

kabinet 25, e-mail: iricanin@etf.rs 

Milica Jovalekić, asistent

kabinet 25, e-mail: milica@etf.rs 

 

dr Tamara Koledin, docent

kabinet 99a, e-mail: tamara@etf.rs

 

Danijela Branković, saradnik u nastavi

kabinet 25, e-mail: danijela@etf.rs

 

 

Praktikum iz Matematike 1 se drži u jesenjem semestru.

Cilj Praktikuma je da omogući: 

1. Pripremu studenata za polaganje kolokvijuma i ispita iz predmeta  Matematika 1

2. Lakše praćenje i usvajanje novog gradiva iz predmeta Matematika 1. 
3. Pripremu studenata za bolje savladavanje matematičkih predmeta iz viših semestara. 

 

Program Praktikuma iz Matematike 1 podudara se sa programom predmeta Matematika 1 i striktno prati tok kursa predmeta Matematika 1

 

algebarske strukture (sa jednom i sa dve operacije)

uvod u linearnu algebru (matrice i operacije sa matricama, determinante, sistemi linearnih algebarskih jednačina – Kramerove formule)

kompleksni brojevi, polinomi, racionalne funkcije 

nizovi realnih brojeva

elementarne funkcije, granične vrednosti funkcija, neprekidnost funkcija

diferencijalni račun (geometrijski smisao izvoda, izvodi elementarnih funkcija, pravila diferenciranja)

 
                    
Ocenjivanje             

Ocena iz Praktikuma iz Matematike 1 formira se na sledeći način

U toku semestra kandidati polažu dva testa. Svaki od njih sadrži 15 kratkih pitanja (koja bi po težini trebalo da budu ista kao pitanja na Testu osnovnog znanja na predmetu Matematika 1)

Pitanja na svakom od dva testa su iz odgovarajućeg gradiva koje je do polaganja testa obrađeno. Svako tačno rešeno pitanje nosi po jedan bod. Svaki od ova dva testa traje 45 minuta, i može se polagati SAMO JEDNOM u toku semestra (u unapred zakazanom i određenom terminu).

Na ovaj način student može osvojiti (maksimalno) 30 (predispitnih) bodova, koji učestvuju u konačnom formiranju njegove ocene.

Ispit se sastoji od sedam zadataka, od kojih svaki nosi po 10 bodova. Ispit traje 90 minuta. Na ispitu student može osvojiti (maksimalno) 70 bodova

 

VAŽNA NAPOMENA 
Na kraju semestra studentima je omogućeno da u posebno organizovanom terminu, odmah posle polaganja drugog testa, polažu i ceo ispit iz ovog predmeta (predrok). Na ovaj način student može pre početka januarskog ispitnog roka položiti ispit iz ovog predmeta. 

neophodno je da svi studenti koji žele da polažu ispit na ovakav način, odnosno u predroku, prijave ispit za januarski ispitni rok, kako bi predmetni profesori mogli da im unesu ocene

Naše iskustvo govori da više od 80% studenata koji izaberu ovaj predmet polože ispit upravo u predroku.


Matematika Članovi Predmeti Ispiti SI Obaveštenja Istorijat Publikacije MAGT2006