Dr Dragoš Cvetković

 

e-mail: ecvetkod@etf.rs

zvanje: redovni profesor, član Srpske akademije nauka i umetnosti (member of the Serbian Academy of Sciences and Arts)

kabinet: 98

tel: 3218317

 

Additional information about D. Cvetkovic

 

 

 

Predmeti Oblasti interesovanja

Matematika 1

Matematika 4

Teorija grafova, kombinatorna optimizacija, diskretna matematika

 

 

Matematika Članovi Predmeti Ispiti SI Obaveštenja Istorijat Publikacije MAGT2006
 
 Biografija spski  CV English   Naučni radovi (Scientific Papers)  Knjige (Books)

BIOGRAFIJA

Dragos Cvetković je rodjen 6. marta 1941. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je pohadjao osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1964. godine na Odseku za tehničku fiziku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Doktorat matematičkih nauka stekao je 1971. godine na istom fakultetu sa tezom iz teorije grafova. U periodu 1965 - 1973. godine Cvetković je radio kao asistent na Katedri za matematiku Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu. Za docenta je izabran 1973, za vanrednog profesora 1979, a za redovnog 1986. godine pri istoj katedri. Za dopisnog člana SANU izabran je 12. decembra 1985. godine, a za redovnog 27. oktobra 1994. godine.

Profesor Cvetković aktivno saradjuje sa mnogim značajnim centrima za razvoj teorije grafova. Školsku 1975/76 godinu provodi na Odeljenju za matematiku Tehničkog univerziteta u Eindhoven-u sa stipendijom za naučno-istraživački rad tog univerziteta, 1983. godine je gostujući profesor na Visokoj tehničkoj skoli u Ilmenau, dok školske 1985/86 godine boravi na Univerzitetu u Stirling-u kao nosilac stipendije fondacije Carnegie. Godine 1991. izabran je za pocasnog profesora Univerziteta u Stirling-u. Od kraćih studijskih boravaka pomenimo samo neke: 1978. Cvetković gostuje na University of Manitoba, 1980. godine odlazi na studijsko putovanje u SAD i Kanadu gde obilazi vise univerziteta, 1989, 1993, 1998, 2001 i 2005 bio je u Velikoj Britaniji po pozivu Britanskog fonda za naučni rad i Medjunarodnog matematickog centra iz Edinburgh-a. Tokom boravaka u Velikoj Britaniji 1993. i 2001. godine bio je jedan od organizatora medjunarodnih konferencija za algebarsku teoriju grafova u Edinburgh-u. Sa radovima je učestvovao na velikom broju naučnih konferencija u nasoj zemlji i inostranstvu, cesto kao pozvani predavac. Odrzao je veci broj strucnih predavanja na raznim univerzitetima i drugim naucnim institucijama u Jugoslaviji, Evropi, Americi i Australiji.

Akademik Cvetković je dugogodisnji saradnik Matematičkog instituta SANU i clan Naučnog veća tog instituta. Član je redakcionih odbora časopisa Yugoslav Journal of Operations Research i Publikacije matematičkog instituta, bio je glavni je urednik Publikacija Elektrotehničkog fakulteta, Serija matematika i jedan od urednika medjunarodnog casopisa Linear and Multilinear Algebra. Jedno vreme je bio član redakcije časopisa Journal of Graph Theory. U stalnom je recenzentskom sastavu u nekoliko medjunarodnih časopisa za teoriju grafova i kombinatoriku, kao i u nekoliko referativnih casopisa. U periodu od 1997. do 2001. godine bio je predsednik Jugoslovenskog udruženja za primenjenu i industrijsku matematiku. Objavio je preko 200 naučnih radova u inostranim i domaćim naučnim časopisima i zbornicima radova sa naučnih konferencija i 68 knjiga, racunajući i ponovljena izdanja. Poznata je njegova monografija "Spectra of Graphs" (koautori M.Doob i H.Sachs), prva i jedina ove vrste u svetu koja je dozivela tri engleska izdanja (1979, 1982 i 1995) i prevod na ruski jezik (1984). Nastavak ove knjige je monografija "Recent results in the Theory of Graph Spectra" (koautori M.Doob, I.Gutman i A.Torgasev, 1988), a novija istrazivanja obuhvaćena su knjigama Ëigenspaces of Graphs" i "Spectral generalizations of line graphs: On graphs with least eigenvalue -2", (Cambridge University Press, koautori P.Rowlinson i S.Simic) objavljenih 1997. i 2004. godine. Od knjiga na srpskom jeziku ističu se "Teorija grafova i njene primene" (1971, 1977, 1981, 1986, 1990), "Diskretne matematičke strukture - matematika za kompjuterske nauke" (1978, 1983, 1987), "Kombinatorna teorija matrica sa primenama u elektrotehnici, hemiji i fizici" (1980, 1987) i "Kombinatorika - klasična i moderna" (1984, 1990).

Penzionisan 2006. godine na ETF posle cega je angazovan u Matematickom institutu SANU.

 

Top

CURRICULUM VITAE

I was born on March 6, 1941, in Sremska Mitrovica (Serbia and Montenegro, - Former Yugoslavia). I graduated Electrical Engineering at University of Belgrade in 1964. In 1971 I got a doctoral degree in Mathematics at Belgrade's University. Since graduating I have been working with Department of Mathematics, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade. I was a collaborator from 1964-1973, an Assistant Professor from 1973-1979, an Associate Professor from 1979-1986 and in 1986 I became a Full Professor in Mathematics. My major field of interest is Discrete Mathematics. I have published about 180 scientific papers and about 60 books (textbooks and monographs, including repeated editions) in graph theory, combinatorics, linear algebra, artificial intelligence, etc. My monograph "Spectra of graphs" (coauthors: M.Doob, University of Manitoba, Winnipeg, and H.Sachs, Technische Hochschule Ilmenau, Ilmenau) had three English editions (1980, 1982, 1995) and a Russian edition (1984). During the period 1980-1984 I have implemented (together with a group of collaborators) the interactive programming system "Graph", an expert system for graph theory. The system "Graph" has been installed at several places in the country and abroad. I spent the academic year 1975/1976 at the Technological University, Eindhoven (The Netherlands) as a research fellow. In the year 1985/86 I was a Carnegie Research Fellow at the University of Stirling, Scotland. For shorter periods of time I was a guest of the University of Manitoba, Winnipeg, Canada, and a visiting professor at Technische Hochschule Ilmenau, Ilmenau, Germany. I was attending numerous international conferences on graph theory and related fields, I was an invited speaker several times and even an organizer for some of the conferences. I am or I was a member of Editorial Boards of four Yugoslav mathemathical journals and Editor-in-Chief for one of them. I was one of Editors of the journal Linear and Multilinear Algebra and a member of the Editorial Board of Journal of Graph Theory for some time. In 1985 I have been elected to be a corresponding member of the Serbian Academy of Sciences and Arts while in 1994 I became a full member of this Academy. In period 1991 - 1995 I was appointed a Honorary Professor at the University of Stirling, Stirling, Scotland. This Honorary Professorship has been renewed for the period 1997 - 2001 and also later. In the same period I was the President of Yugoslav Society for Applied and Industrial Mathematics.

Retired in 2006 and engaged in the Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts.


Top

 

Naučni radovi - Scientific papers

1. Cvetković D., O resavanju nekih transcendentnih jednacina, Matematicka biblioteka br. 39, Beograd 1969, 111-123
RZ Mat 1970, 10B676.
2. Cvetković D., O sumiranju redova ciji je opsti clan racionalna funkcija indeksa sumiranja, Matematicka biblioteka br. 41, Beograd 1969, 157-178.
RZ Mat 1970, 12B30.
3. Cvetković D., Bihromaticnost i spektar grafa, Matematicka biblioteka br. 41, Beograd 1969, 193-194.
RZ Mat 1970, 12V364.
4. Cvetković D., Über ein Problem von Erdös, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak. Ser. Mat. Fiz., No. 247-No. 273(1969), 143-147.
MR 40, # 5473, Zbl. 182, 267, RZ Mat 1970, 3V299.
5. Cvetković D., Spectrum of the graph of n-tuples, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat. Fiz., No. 274-No. 301(1969), 91-95.
MR 41, # 6711, Zbl. 212, 296, RZ Mat 1970, 9V295.
6. Cvetković D., Connectedness of the p-sum of graphs, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak. Ser. Mat. Fiz., No. 274-No. 301(1969), 96-99.
MR 41, # 6710, Zbl. 212, 295, RZ Mat 1970, 6V371.
7. Cvetković D., Some remarks on the problem of n queens, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat. Fiz., No. 274-No. 301(1969), 100-102.
MR 41, # 8250, Zbl. 215, 339, RZ Mat 1970, 8V231.
8. Cvetković D., A note on paths in the p-sum of graphs, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat. Fiz., No. 302-No. 319(1970), 49-51.
MR 44, # 2648, Zbl. 203, 567, RZ Mat 1971, 6V353.
9. Cvetković D., Lucić R., A new generalization of the p-sum of graphs, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat. Fiz. No. 302- No. 319(1970), 67-71.
MR 45, # 8557, Zbl. 209, 282, RZ Mat 1971, 6V354.
10. Cvetković D., The generating function for variations with restrictions and paths of the graph and self-complementary graphs, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat. Fiz., No. 320-No. 328 (1970), 27-34.
MR 43, # 7356, Zbl. 204, 245, RZ Mat 1971, 9V357.
11. Cvetković D., Transzendente Gleichungen deren Lösungen durch die inversen Funktionen der Funktion ex/x ausdrückbar sind, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Math. Fiz., No. 320-No. 328 (1970), 15-26.
MR 43, # 4239, Zbl. 214, 148, RZ Mat 1971, 7B8.
12. Cvetković D., New characterizations of the cubic lattice graph, Publ. Inst. Math. (Beograd), 10(24)(1970), 195-198.
MR 43, # 1869, Zbl. 202, 557, RZ Mat 1971, 6V374.
13. Cvetković D., Die Zahl der Wege eines Grafen, Glasnik Mat. Ser III, 5(25)(1970), 205-210.
MR 43, # 108, Zbl. 211, 572, RZ Mat 1971, 6V371.
14. Cvetković D., The Boolean operations on graphs - spectrum and connectedness, (V Kongres na mat. fiz. i astr. na Jugoslavija, Ohrid, 14-19 sept. 1970, Zbornik na trudovite, tom I, Skopje 1973), 115-119.
MR 57, # 12298, RZ Mat 1979, 8V383.
15. Cvetković D., Graphs and their spectra (Thesis), Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak. Ser. Mat. Fiz., No. 354-No. 356(1971), 1-50.
MR 45, # 8556, Zbl. 238, 05102, RZ Mat 1972, 10V358.
16. Cvetković D., The spectral method for determining the number of trees, Publ. Inst. Math. (Beograd), 11(25)(1971), 135-141.
MR 46, # 8877, Zbl. 221, 05054, RZ Mat 1972, 2V355.
17. Cvetković D., Inequalities obtained on the basis of the spectrum of the graph, Studia Sci. Math. Hung., 8(1973), 433-436.
MR 50, # 9661, Zbl. 288, 05107, RZ Mat 1975, 1V563.
18. Kraus L., Cvetković D., Evaluation of a lower bound for the chromatic number of the complete product of graphs, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat. Fiz., No. 357-No. 380(1971), 63-68.
MR 45, # 6679, Zbl. 236, 05104, RZ Mat 1972, 12V206.
19. Cvetković D., On a graph theory problem of M. Koman, Casopis Pest. Mat., 98(1973), 233-236.
MR 48, # 1994, Zbl. 262, 05134, RZ Mat 1974, 1V327.
20. Cvetković D., Gutman I. The algebraic multiplicity of the number zero in the spectrum of a bipartite graph, Mat. Vesnik 9(24)(1972), 141-150.
MR 48, # 1993, Zbl. 263, 05125, RZ Mat 1973, 3V377.
21. Kraus L., Cvetković D., Tables of simple eigenvalues of some graphs whose automorphism group has two orbits, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat. Fiz., No. 381-No. 409(1972), 89-95.
MR 48, # 8297, Zbl. 255, 05114, RZ Mat 1973, 7V377.
22. Cvetković D., The number of antichains of finite power sets, Publ. Inst. Math. (Beograd), 13(27)(1972), 5-9.
MR 49, # 69, Zbl. 266, 05004, RZ Mat 1973, 6V322.
23. Cvetković D., Gutman I., Trinajstić N. Graph theory and molecular orbitals II, Croat. Chem. Acta, 44(1972), 365-374.
24. Cvetković D., Gutman I., Trinajstić N. Kekulé strucures and topology, Chem. Phys. Letters, 16(1972), 614-616.
25. Cvetković D., Chromatic number and the spectrum of a graph, Publ. Inst. Math. (Beograd), 14(28)(1972), 24-38.
MR 55, # 7826, Zbl. 271, 05111, RZ Mat 1973, 12V408.
26. Cvetković D., Lucić R., Über die Zerlegung eines Graphen in ein Produkt von Graphen, (XVIII Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Ilmenau 1973), 57-58.
Zbl. 281, 05114, RZ Mat 1974, 5V387.
27. Cvetković D., Spectrum of the total graph of a graph, Publ. Inst. Math. (Beograd), 16(30)(1973), 49-52.
MR 52, # 5483, Zbl. 274, 05118, RZ Mat 1974, 9V424.
28. Cvetković D., Simić S. On enumeration of certain types of sequences, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat. Fiz., No. 421- No. 460(1973), 159-164.
MR 48, # 5875, Zbl. 281, 05004, RZ Mat 1974, 3V329.
29. Cvetković D., Gutman I., Trinajstić N., Graph theory and molecular orbitals VII, The role of resonance structures, J. Chem. Phys., 61(1974), 2700-2706.
30. Cvetković D., Gutman I., Trinajstić N., Graph theory and molecular orbitals IX, On the stability of cata-condensed hydrocarbons, Theoret. Chem. Acta(Berl.), 34(1974), 129-136.
31. Cvetković D., Gutman I., Kekulé structures and topology II, Cata-condensed systems, Croat. Chem. Acta 46(1974), No. 1, 15-23.
32. Cvetković D., Simić S., Some remarks on the complement of a line graph, Publ. Inst. Math. (Beograd), 17(31)(1974), 37-44.
MR 51, # 5406, Zbl. 295, 05119, RZ Mat 1975, 6V490.
33. Cvetković D., Simić S., Graph equations for line graphs and total graphs, Discrete Math., 13(1975), 315-320.
MR 53, # 7859, Zbl. 315, 05126, RZ Mat 1976, 5V548.
34. Cvetković D., Gutman I., Trinajstić N., Conjugated molecules having integral graph spectra, Chem. Phys. Letters, 29(1974), 65-68.
35. Cvetković D., Gutman I., Trinajstić N., Graphical studies on the relations between the structures and reactivity of conjugated systems, The role of non-bonding molecular orbitals, J. Mol. Struct., 28(1975), 289-303.
36. Cvetković D., Gutman I., On the spectral structure of graphs having the maximal eigenvalue not greater than two, Publ. Inst. Math. (Beograd), 18(32)(1975), 39-45.
MR 54, # 5049, Zbl. 307, 05132, RZ Mat 1975, 10V281.
37. Gutman I., Cvetković D., The reconstruction problem for characteristic polynomials of graphs, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat. Fiz, No. 498-No. 541(1975), 45-48.
MR 53, # 13043, Zbl. 318, 05111, RZ Mat 1976, 5V542.
38. Cvetković D., The determinant concept defined by means of graph theory, Mat. Vesnik, 12(27)(1975), 333-336.
MR 54, # 2534, Zbl. 355, 15010, RZ Mat 1976, 8V539.
39. Cvetković D., Definities en berekening van determinanten met behulp van grafen, Nieuw Tijdschrift Wisk. 63(1976), No. 4, 209-215.
MR 54, # 10066, RZ Mat 1976, 10V435.
40. Cvetković D., Spectra of graphs formed by some unary operations, Publ. Inst. Math. (Beograd), 19(33)(1975), 37-41.
MR 58, # 21837, Zbl. 337, 05140, RZ Mat 1976, 9V402.
41. Cvetković D., Lacković I., Simić S., Graph equations, graph inequalities and a fixed point theorem, Publ. Inst. Math. (Beograd), 20(34)(1976), 59-66.
MR 57, # 178, Zbl. 344, 05160, RZ Mat 1977, 7V538.
42. Cvetković D., Cubic integral graphs, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat. Fiz., No. 498-No. 541(1975), 107-113.
MR 53, # 13038, Zbl. 315, 05125, RZ Mat 1976, 3V570.
43. Bussemaker F. C., Cvetković D., There are exactly 13 connected, cubic, integral graphs, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat. Fiz., No. 544-No. 576(1976), 43-48.
MR 57, # 5830, Zbl. 357, 05064, RZ Mat 1977, 11V576.
44. Bussemaker F. C., Cobeljić S., Cvetković D., Seidel J. J., Computer investigation of cubic graphs, Technological University Eindhoven, T. H. -Report 76-WSK-01
Zbl. 322, 05144, RZ Mat 1977, 7V1005.
45. Bussemaker F. C., Cobeljić S., Cvetković D., Seidel J. J., Cubic graphs on £ 14 vertices, J. Combinatorial Theory (B), 23(1977) 234-235.
MR 58, # 5354, Zbl. 369, 05045, RZ Mat 1978, 10V694.
46. Bussemaker F. C., Cvetković D., Seidel J. J., Graphs related to exceptional root systems, Technological University Eindhoven, T. H. -Report 76-WSK-05, 1-91
Zbl. 338, 05116, RZ Mat 1977, 7V514.
47. Bussemaker F. C., Cvetković D., Seidel J. J., Graphs related to exceptional root systems, (Combinatorics, Proc. V Hungarian Colloquium on Combinatorics, Keszthelly 1976, ed. A. Hajnal, V. T. Sós, Vol. I, Amsterdam-Oxford-New York 1978), 185-191.
MR 80g: 05049, Zbl. 392, 05055, RZ Mat 1979, 10V381.
48. Cvetković D., Lint J. H. van, An elementary proof of Lloyd's theorem, Proc. Kon. Ned. Akad. v. Wet. A, 80(1)(1977), 6-10.
MR 55, # 7574, Zbl. 349, 94023, RZ Mat 1977, 10V441.
49. Cvetković D., Gutman I., Note on branching, Croat. Chem. Acta, 49(1977), 115-121.
50. Cvetković D., Simić S., Graph equations, (Beiträge zur Graphentheorie und deren Anwendungen, vorgetragen auf dem Internat. Koll. Oberhof (DDR), 10. -16. April 1977), 40-56.
MR 82b: 05110, Zbl. 409, 05048.
51. Cvetković D., Simić S., Graphs which are switching equivalent to their line graphs, Publ. Inst. Math. (Beograd), 23(37)(1978), 39-51.
MR 80c: 05108, Zbl. 423, 05035, RZ Mat 1979, 3V594.
52. Cvetković D., The main part of the spectrum, divisors and switching of graphs, Publ. Inst. Math. (Beograd), 23(37) (1978), 31-38.
MR 80h: 05045, Zbl. 423, 05028, RZ Mat 1979, 4V439.
53. Doob M., Cvetković D., On spectral characterizations and embedding of graphs, Linear Algebra and Appl., 27(1979), 17-26.
MR 81d: 05050, Zbl. 417, 05025.
54. Cvetković D., Gutman I., Simić S., On self pseudo-inverse graphs, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak. Ser. Mat. Fiz. No. 602-No. 633(1978), 111-117.
MR 81j: 05088, Zbl. 437, 05047, RZ Mat 1980, 11V511.
55. Cvetković D., Some possible directions in further investigation of graph spectra, (Algebraic Methods in Graph Theory, Vol. I, ed. L. Lovász, V. T. Sós, North Holland, Amsterdam-Oxford- New York, 1981), 47-67.
MR 83b: 05090, Zbl. 471, 05043, RZ Mat 1982, 3V533.
56. Cvetković D., Simić S., A bibliography of graph equations, J. Graph Theory, 3(1979), No. 4, 311-324.
MR 80j: 05054, Zbl. 423, 05038.
57. Cvetković D., Some topics from the theory of graph spectra, Berichte der Mathematisch-Statistischen Sektion im Forschungszentrum Graz, No. 100-No. 105(1978), No. 101, 1-5.
MR 80m: 05082, Zbl. 404, 05044, RZ Mat 1979, 9V374.
58. Cvetković D., Doob M., Simić S., Some results on generalized line graphs, Comptes Rendus Math. Rep. Acad. Sci. Canada, 2(1980), No. 3, 147-150.
MR 81f: 05136, Zbl. 434, 05057, RZ Mat 1981, 11V565.
59. Cvetković D., Doob M., Simić S., Generalized line graphs, J. Graph Theory, 5(1981), No. 4, 385-399.
MR 82k: 05091, Zbl. 475, 05061, RZ Mat 1982, 6V618.
60. Gutman I., Cvetković D., Relations between graphs and special functions, Univ. Kragujevac, Coll. Sci. Papers, Fac. Sci., 1(1980), 101-119.
61. Cvetković D., A note on constructions of graphs by means of their spectra, Publ. Inst. Math. (Beograd), 27(41)(1980), 27-30.
MR 83a: 05095, Zbl. 478, 05015, RZ Mat 1981, 9V497.
62. Cvetković D., A project for using computers in further development of graph theory, (The Theory and Applications of Graphs, Proc. 4th Internat. Conf. Theory and Appl. of Graphs, Kalamazoo 1980, ed. G. Chartrand, Y. Alavi, D. L. Goldsmith, L. Lesniak-Foster, D. R. Lick, John Wiley & Sons, New York - Chichester - Brisbane - Toronto - Singapore, 1981), 285-296.
MR 82k: 68035, Zbl. 468, 05070.
63. Cvetković D., Gutman I., A new spectral method for determining the number of spanning trees, Publ. Inst. Math. (Beograd), 29(43)(1981), 49-52.
MR 83f: 05046, Zbl. 493, 05033, RZ Mat 1982, 8V553.
64. Cvetković D., Kraus L., Simić S., Discussing graph theory with a computer I, Implementation of graph theoretic algorithms, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat. Fiz., No. 716 - No. 734(1981), 100-104.
RZ Mat 1982, 4V1079.
65. Cvetković D., Cvetković Z., Jedna modifikacija Coatesove metode za analizu elektricnih kola, (XXV jug. konferencija ETAN-a, Mostar 1981, sv. I), 303-308.
66. Stojković V., Cvetković D., Analiza pomoć u racunara recenica dela engleskog jezika formalizovanog za upotrebu u teoriji grafova, (XXV jug. konferencija ETAN-a, Mostar 1981, sv. III), 271-278.
67. Cvetković D., Prevodjenje matematickog teksta na jezik formula kvantifikatorskog racuna, (Informatica 81, Ljubljana 1981, 3 108), 1-3.
68. Cvetković D., Pevac I., Generisanje recenica ekvivalentnih zadatoj recenici, (Informatica 81, Ljubljana 1981, 3 107), 1-3.
69. Cvetković D., Discussing graph theory with a computer II, Theorems suggested by the computer, Publ. Inst. Math. (Beograd), 33(47)(1983), 29-33.
MR 85e: 05151, Zbl. 522, 05068, RZ Mat 1984, 3V615.
70. Cvetković D., Doob M., Gutman I., On graphs whose eigenvalues do not exceed Ö{2+Ö5}, Ars Combinatoria, 14(1982), 225-239.
MR 84i: 05076, Zbl. 504, 05040.
71. Cvetković D., Doob M., Root systems, forbidden subgraphs and spectral characterizations of line graphs, (Graph Theory, Proc. Fourth Yugoslav. Sem. Graph Theory, Novi Sad, April 15. - 16. 1983, ed. D. Cvetkovic, I. Gutman, T. Pisanski, R. Tosić , University of Novi Sad, Institute of Mathematics, Novi Sad 1984), 69-99.
MR 86a: 05088, Zbl. 533, 05041, RZ Mat 1984, 8V466.
72. Cvetković D., On graphs whose second largest eigenvalue does not exceed 1, Publ. Inst. Math. (Beograd), 31(45)(1982), 15-20.
MR 85d: 05168, Zbl. 522, 05044, RZ Mat 1983, 9V550.
73. Cvetković D., Cvetković Z., Analiza aktivnih mreza sa operacionim pojacavacima metodom teorije grafova, (Zbornik materijala XXVI jug. konf. ETAN-a, Subotica 7. -10. 6. 1982, Beograd 1982, sv. I), 257-262.
74. Cvetković D., Ćipranić M., Interaktivni programski sistem za manipulaciju sa recenicama, (Zbornik materijala XXVI jug. konf. ETAN-a, Subotica 7. -10. 6. 1982, Beograd 1982, sv. III), 263-269.
75. Cvetković D., Pevac I., Discussing graph theory with a computer III, Man-machine theorem proving, Publ. Inst. Math. (Beograd), 34(48)(1984), 37-47.
MR 86i: 03012a, Zbl. 568, 05053.
76. Gutman I., Cvetković D., Finding tricyclic graphs with maximal number of matchings - another example of computer aided research in graph theory, Publ. Inst. Math. (Beograd), 35(49)(1984), 33-40.
MR 86k: 05065, Zbl. 561, 05043, RZ Mat 1985, 7V693.
77. Cvetković D., Pevac I. Some heuristics in automatic theorem proving, Publ. Inst. Math. (Beograd), 35(49)(1984), 167-171.
MR 86e: 68091, Zbl. 585, 68080, RZ Mat 1985, 6G484.
78. Cvetković D., Discussing graph theory with a computer IV, Knowledge organization and examples of theorem proving, (Graph Theory, Proc. Fourth Yugoslav. Sem. Graph Theory, Novi Sad, April 15. -16. 1983, ed. D. Cvetkovic, I. Gutman, T. Pisanski, R. Tosić , University of Novi Sad, Institute of Mathematics, Novi Sad 1984), 43-68.
MR 86i: 03012b, Zbl. 533, 05058, RZ Mat 1984, 9V534.
79. Jovanović M., Cvetković D., Kraus L.  Discussing graph theory with a computer V, Graph theory bibliography, (Razgovor sa kompjuterom o teoriji grafova V, Bibliografija teorije grafova), XXXI jug. konf. ETAN-a, Bled 1987, VIII sv., ETAN, Beograd 1987, 273-278.
80. Cvetković D., Petrić M. A table of connected graphs on six vertices, Discrete Math., 50(1984), No. 1, 37-49.
MR 85d: 05133, Zbl. 533, 05052, RZ Mat 1984, 12V726.
81. Cvetković D., Spectral characterizations of line graphs. Variations on the theme, Publ. Inst. Math. (Beograd), 34(48) (1984), 31-35.
MR 86c: 05088, Zbl. 551, 05054.
82. Cvetković D., Radosavljević Z., A construction of the 68 connected regular graphs, non-isomorphic but cospectral to line graphs, Graph Theory, Proc. Fourth Yugoslav. Sem. Graph Theory, Novi Sad, April 15.-16. 1983, ed. D. Cvetkovic, I. Gutman, T. Pisanski, R. Tosic, University of Novi Sad, Institute of Mathematics, Novi Sad 1984, 101-123.
MR 86d: 05083, Zbl. 531, 05044, RZ Mat 1984, 9V503.
83. Batagelj V., Cvetković D., Gutman I., A formula involving the number of 1-factors in a graph, Graph Theory, Proc. Fourth Yugoslav. Sem. Graph Theory, Novi Sad, April 15.-16. 1983, ed. D. Cvetkovic, I. Gutman, T. Pisanski, R. Tosic, University of Novi Sad, Institute of Mathematics, Novi Sad, 1984, 39-42.
MR 85h: 05087, Zbl. 532, 05047, RZ Mat 1984, 7V459.
84. Cvetković D., Pevac I., Algorithms for transforming first order formulas in their natural form, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat. Fiz., No. 735-No. 762(1982), 155-160
MR 86g: 03023, Zbl. 543, 68075.
85. Cvetković D., Pevac I., Man-machine theorem proving in graph theory, Artificial Intelligence, 35(1988), No. 1, 1-23.
MR 89h: 68130, Zbl. 646, 68107.
86. Cvetković D., Petric M., Connectedness of the non-complete extended p-sum of graphs, Rev. Res. Fac. Sci. Univ. Novi Sad, 13(1983), 345-352
MR 86h: 05076, Zbl. 569, 05025, RZ Mat 1985, 9V603.
87. Cvetković D., Some graph invariants based on the eigenvectors of the adjacency matrix, Presented at the Fifth Yugoslav Seminar on Graph Theory, Beograd, 1984, Graph Theory, Proc. Eighth Yugoslav Seminar on Graph Theory, Novi Sad, April 17-18, 1987, ed. R. Tosic, D. Acketa, V. Petrović , R. Doroslovacki, Univ. Novi Sad, Institute of Mathematics, Novi Sad, 1989, 31-42.
MR 90h: 05002, Zbl. 696, 05036, RZ Mat 1991, 8V449.
88. Cvetković D., Radosavljević Z., A table of regular graphs with at most 10 vertices, Graph thoery, Proc. VI Yugoslav Seminar on Graph Theory, Dubrovnik, April 18-19, 1985, ed. R. Tosic, D. Acketa, V. Petrovic, University of Novi Sad, Institute of Mathematics, Novi Sad, 1986, 71-105.
Zbl. 612, 05037, RZ Mat 1987, 12V371.
89. Cvetković D., Further experiences in computer aided research in graph theory, Graphs, Hypergraphs and Applications, Proc. Conf. Graph Theory held in Eyba, October 1984, ed. H. Sachs, Teubner, Leipzig, 1985, 27-30
Zbl. 593, 05001, RZ Mat 1987, 7V620.
90. Cvetković D., Doob M., Developments in the theory of graph spectra, Linear and Multilinear Algebra, 18(1985), 153-181.
MR 87f: 05111, Zbl. 615, 05039.
91. Cvetković D., Jovanović A., Radosavljević Z., Simić S., Coplanar graphs, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat., 2(1991), 67-81.
MR 92m: 05066, Zbl. 756, 05045.
92. Cvetković D., Gutman I., The computer system "Graph", A useful tool in chemical graph theory, J. Comput. Chem., 7(1986), No. 5, 640-644.
Zbl. 662, 05058.
93. Cvetković D., Discussing graph theory with a computer, VI, Theorems proved by the aid of the computer, Bull. Acad. Serbe Sci. Arts, Cl. Sci. Math. Natur., Sci. Math., 47(1988), No. 16, 51-70.
MR 91h: 05118, Zbl. 662, 05058.
94. Cvetković D., Rowlinson P., Spectra of unicyclic graphs, Graphs and Combinatorics, 3(1987), 7-23.
MR 89c: 05054, Zbl. 623, 05038, RZ Mat 1987, 8V657.
95. Cvetković D., Constructing trees with given eigenvalues and angles, Linear Algebra and Appl., 105(1988), 1-8.
MR 89i: 05195, Zbl. 679, 05053.
96. Cvetković D., Rowlinson P., Seeking counterexamples to the reconstructiuon conjecture for graphs, a research note, Graph Theory, Proc. Eighth Yugoslav Sem. Graph Theory, Novi Sad, April 17-18, 1987, ed. R. Tosic, D. Acketa, V. Petrovic, R. Doroslovacki, Univ. Novi Sad, Institute of Mathematics, Novi Sad 1989, 52-62.
MR 90k: 05107, Zbl. 694, 05044, RZ Mat 1993, 2V304.
97. Cvetković D., Rowlinson P., Further properties of graph angles, Scientia (Valparaiso), 1(1988), 41-51.
Zbl. 726, 05049.
98. Cvetković D., Dimitrijević V., Milosavljević M., Jedan spektralni pokazatelj slozenosti problema trgovackog putnika, XI bosanskohercegovacki simpozijum iz informatike, Jahorina '87, 30. 3.-3. 4. l987., Zbornik radova, Knjiga 2, 2761-2765.
99. Cvetković D., Dimitrijević V., Milosavljević M., Travelling salesman problem complexity indices based on minimal spanning trees, Graph Theory, Proc. Eighth Yugoslav Sem. Graph Theory, Novi Sad, April 17-18, 1987, ed. R. Tosic, D. Acketa, V. Petrovic, R. Doroslovacki, Univ. Novi Sad, Institute of Mathematics, Novi Sad 1989, 43-51.
MR 90h: 05002, Zbl. 681, 90080.
100. Cvetković D., Radosavljević Z., Simić S., Upotreba ekspertnog programskog sistema u istrazivanjima u teoriji grafova, SYM-OP-IS '89, 165-168.
101. Cvetković D., Dimitrijević V., Milosavljević M., Klasa algoritama za suboptimalno resavanje problema M trgovackih putnika, SYM-OP-IS '87, Hercegnovi 6. - 9. X 1987, Institut za ekonomiku industrije, Beograd, 1987, 101-106.
102. Cvetković D., Dimitrijević V., Milosavljević M., Jedan pokazatelj slozenosti resavanja problema trgovackog putnika zasnovan na linearnom faktoru, SYM-OP-IS '87, Hercegnovi 6.-9. X 1987, Institut za ekonomiku industrije, Beograd, 1987, 95-99.
103. Milosavljević M., Dimitrijević V., Cvetković D., Diskretne optimizacione procedure u prepoznavanju oblika, Zbornik radova simpozijuma "Matematicka i racunarska lingvistika - Teorija i praksa", Beograd, 1987, ed. D. Vitas, Drustvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Beograd, 1990, 98-101.
104. Cvetković D., Ivanov K., Jedan primer konstrukcije kataloga grafova interaktivnim programskim paketima, XII simpozij o informacionim tehnologijama, Sarajevo-Jahorina 1988, Zbornik radova, knjiga 2, 781-789.
105. Cvetković D., Jakovljević -Atijas D., Pevac I., Jedan pokusaj generisanja pomoć u racunara nestandardnih koraka u dokazivanju teorema, XXXII jug. konf. ETAN-a, Sarajevo 1988, sv. XII, 11-18.
106. Cvetković D., Some results on graph angles, Rostock Math. Kolloq., 39(1990), 74-88.
MR 92e: 05076, Zbl. 714, 05042, RZ Mat 1991, 7V554.
107. Cvetković D., Rowlinson P., On connected graphs with maximal index, Publ. Inst. Math. (Beograd), 44(58)(1988), 29-34.
MR 90i: 05066, Zbl. 661, 05041.
108. Cvetković D., Jakovljević -Atijas D., Kolar D., Skolemizcija kojom se omoguć ava upotreba lema u automatskom dokazivanju teorema, XXXIII jug. konf. ETAN-a, Novi Sad 1989, sv. XIII, 11-18.
109. Cvetković D., Jakovljević -Atijas D., Kolar D., Generisanje formula za analizu slucajeva u automatskom dokazivanju teorema, SYM-OP-IS '90, Dubrovnik-Kupari 9 - 12. X. 1990, ed. J. Petrić , S. Krcevinac, V.Kovačević -Vujčić , N. Mladenović , Naucna knjiga Beograd, 1990, 69-72.
110. Cvetković D., Petrović S., Optimalna podela stabla na dva dela sa primenom u klasterovanju, SYM-OP-IS '89, 161-164.
111. Cvetković D., Hotomski P., Kraus L., Pevac I., Radosavljević Z., Simić S., Deset godina razvoja i upotrebe ekspertnog sistema GRAPH, Simpozijum Östvarenja i primene vestacke inteligencije", Dubrovnik, 25.-27. oktobar 1989, ed. I. Bratko, D. Cvetkovic, P. Hotomski, Tehnicki fakultet "M. Pupin", Institut za politehniku, Zrenjanin, 1990, 25-46.
MR 91k: 68169.
112. Cvetković D., Rowlinson P., The largest eigenvalue of a graph - a survey, Linear and Multilinear Algebra, 28(1990), 3-33.
MR 91i: 05079, Zbl. 744, 05031.
113. Cvetković D., Some possibilities of constructing graphs with given eigenvalues and angles, Ars Combinatoria, 29A(1990), 179-187.
MR 97f: 05127, Zbl. 726, 05048.
114. Cvetković D., Some comments on the eigenspaces of graphs, Publ. Inst. Math. (Beograd), 50(64)(1991), 24-32.
MR 94k: 05133, Zbl. 761, 05069.
115. Cvetković D., Cangalović M., Dimitrijević V., Kraus L., Milosavljević M., Simić S., TSP-SOLVER - a programmig package for the travelling salesman problem, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat., 1(1990), 41-47
Zbl. 722, 90059, RZ Mat 1992, 1G279.
116. Cvetković D., Rowlinson P., Simić S., A study of eigenspaces of graphs, Linear Algebra and Appl., 182(1993), 45-66.
MR 94f: 04103, Zbl. 778, 05057.
117. Cvetković D., Simić S., Best suboptimal solutions in combinatorial optimization problems, SYM-OP-IS '91, Hercegnovi 8-11. X. 1991., ed. R. Stanojević , J. Vuleta, Hercegnovi, 1991, 103-105.
118. Cvetković D., Milosavljević M., Dimitrijević V., An algorithm for M asymmetric travelling salesman problem on a bandwidth - limited graph, YUJOR, 1(1991), No. 1, 15-25.
MR 93b: 90071, Zbl. 747, 90099.
119. Cvetković D., Graph theoretical procedures in clustering discrete data, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat., 3(1992), 21-26.
Zbl. 767, 62045, RZ Mat 1994, 9V296.
120. Cvetković D., Simić S., Graph theoretical results obtained by the support of the expert system "Graph", Bull. Acad. Serbe Sci. Arts, Cl. Sci. Math. Natur., Sci. Math., 107(1994), No.19, 19-41.
MR 96i: 05113.
121. Cvetković D., Dimitrijević V., Short edge subgraphs and complexity indices for the traveling salesman problem, SYM-OP-IS '92, Beograd 13 -16. X 1992, ed. M. Vujosević , Beograd, 1992, 41-44.
122. Cvetković D., Simić S., Non-complete extended p-sum of graphs, graph angles and star partitions, Publ. Inst. Math. (Beograd), 53(67)(1993), 4-16.
MR 96b: 05107, Zbl. 795, 05093.
123. Cvetković D., Dimitrijević V., Milosavljević M., A survey of some non-standard traveling salesman problems, YUJOR, 2(1992), No. 2, 163-185.
Zbl. 772, 90078.
124. Cvetković D., Rowlinson P., Simić S., On some algorithmic investigations of star partitions of graphs, Discrete Appl. Math., 62(1995), 119-130.
MR 96g: 05102, Zbl. 838, 05079.
125. Cvetković D., Simić S., On graphs whose second largest eigenvalue does not exceed (Ö5-1)/2, Discrete Math., 138(1995), 213-227.
MR 96a: 05103, Zbl. 842, 05059.
126. Cvetković D., Petrić M., Tables of graph spectra, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat., 4(1993), 49-67.
MR 95f: 05078, Zbl. 804, 05049.
127. Cvetković D., Simić S., Minimal graphs whose second largest eigenvalue is not less than (Ö5-1)/2,Bull. Acad. Serbe Sci. Arts, Cl. Sci. Math. Natur., Sci. Math., 121(2000), No. 25, 47-70.
MR 2002f: 05106.
128. Cvetković D., A graph theoretical procedure for clustering binary vectors, Ars Combinatoria, 46(1997), 267-276.
MR 98d: 05096, Zbl. 932, 68064.
129. Cvetković D., Mitrovic-Minić S., A search strategy in branch and bound algorithms for the traveling salesman problem, SYM-OP-IS '93, 137-140.
130. Madzarević T., Cvetković D., Neke dopune strategije vodjenja dokaza u dokazivacu teorema ekspertnog sistema GRAPH, SYM-OP-IS '93, 31-34.
131. Cvetković D., Star partitions and the graph isomorphism problem, Linear and Multilinear Algebra, 39(1995), No. 1-2, 109-132.
MR 97b: 05105, Zbl. 831, 05043.
132. Cvetković D., Dimitrijević V., Spectral moments of the distance matrix and the length of an optimal solution of the traveling salesman problem, YU-SYM-OP-IS '94, 341-343.
133. Cvetković D., Dimitrijević V., Milosavljević M., The traveling salesman problem on a chained digraph, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat., 5(1994), 35-42.
MR 95m: 90138, Zbl. 821, 05051.
134. Petrović R., Guberinić S., Batanović V., Cvetković D., Operational research models in action, the result of international cooperation - a potpourri, EJOR, 87(1995), 500-506.
Zbl. 915, 90195.
135. Cvetković D., Simić S., The second largest eigenvalue of a graph - a survey, FILOMAT (Nis), 9(1995), No. 3, Int. Conf. on Algebra, Logic & Discrete Math., Nis, April 14-16, 1995, ed. S. Bogdanović , M. ć irić , Z. Perović , 449-472.
MR 97a: 05146, Zbl. 851, 05078.
136. Cvetković D., Some supplements to the tables of graph spectra, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat., 7(1996), 45-54.
MR 97c: 05102, Zbl. 942, 05035.
137. Cvetković D., Spanning trees in the theory of graph spectra, Proc. Second Math. Conf. in Pristina, September 25-28, 1996, ed. Lj.D.Kocinac, Faculty of Sciences, Univ. Pristina, Pristina, 1997, 1-10.
MR 98j: 05050, Zbl. 942, 05015.
138. Cvetković D., On the reconstruction of the characteristic polynomial of a graph, Discrete Math., 212(2000), 45-52.
MR 2001e: 05079, Zbl. 942, 05046.
139. Cvetković D., Ivanov K., Stevanović D., A catalogue of bicyclic graphs on eight vertices, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat., 11(2000), 79-92.
MR 2002d: 05102, Zbl. 997, 05062.
140. Cvetković D., On the 2-sum of three graphs. Variations on the graph product disconnectedness theme, Bull. Acad. Serbe Sci. Arts, Cl. Sci. Math. Natur., Sci. Math., 118(1999), No. 24, 107-117.
MR 2000m: 05151.
141. Cvetković D., Cangalović M., An algorithm for finding minimal branchings, SYM-OP-IS '97, 183-186.
142. Cvetković D., Lepović M., Cospectral graphs with the same angles and with a minimal number of vertices, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak. Ser. Mat., 8(1997), 88-102.
MR 98k: 05106; Zbl. 885, 05086.
143. Cvetković D., Lepović M., Seeking counterexamples to the reconstruction conjecture for the characteristic polynomial of graphs and a positive result, Bull. Acad. Serbe Sci. Arts, Cl. Sci. Math. Natur., Sci. Math., 116(1998), No. 23, 91-100.
MR 2001b: 05140,
144. Cvetković D., Simić S., Stevanović D., 4-regular integral graphs, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat., 9(1998), 89-102.
MR 99m: 05104.
145. Cvetković D., Cangalović M., Finding minimal branchings with a given number of arcs, YUJOR, 12(2002), No. 1, 1-10.
146. Cvetković D., Characterizing properties of some graph invariants related to electron charges in the Hückel molecular orbital theory, Proc. DIMACS Workshop on Discrete Mathematical Chemistry, DIMACS Ser. Discrete Math. Theoret. Comp, Sci., 51(2000), 79-84.
Zbl. 968, 05055.
147. Cvetković D., Cangalović M., Kovačević -Vujčić V., Semidefinite programming and the traveling salesman problem, SYM-OP-IS '98, 239-242.
148. Caporossi G., Cvetković D., Gutman I., Hansen P., Variable neighborhood search for extremal graphs, 2. Finding graphs with extremal energy, J. Chem. Inform. Comp. Sci., 39(1999),984-996.
149. Cvetković D., Simić S., Caporossi G., Hansen P., Variable neighborhood search for extremal graphs, 3. On the largest eigenvalue of color-constrained trees, Linear and Multilinear Algebra, 49(2001), No. 2, 143-160.
MR 2002m: 05138, Zbl. 1003, 05058.
150. Cvetković D., Lepović M., Rowlinson P., Simić S., A data base of star complements of graphs, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat., 9(1998), 103-112.
MR 99m: 05132.
151. Cvetković D., Rowlinson P., Simić S., Graphs with least eigenvalue -2: The star complement technique, J. Algebraic Combinatorics, 14(2001), 5-16.
MR 2002g: 05121, Zbl. 982, 05065.
152. Bell F.K., Cvetković D., Rowlinson P., Simić S., Some additions to the theory of star partitions of graphs, Discussiones Math. - Graph Theory, 19(1999), 119-134.
MR 2002e: 05093, Zbl. 958, 05090.
153. Cvetković D., Rowlinson P., Simić S., Some characterizations of graphs by star complements, Linear Algebra Appl., 301(1999), 81-87.
MR 2001j: 05082, Zbl. 945, 05042.
154. Cvetković D., Fowler P.W., Rowlinson P., Stevanović D., Constructing fullerene graphs from eigenvalues and angles, Linear Algebra and Appl., 356(2002), 37-56.
155. Cvetković D., Fowler P.W., A group theoretical bound for the number of main eigenvalues of a graph, J. Chem. Inform. Comp. Sci., 39(1999), 638-641.
156. Cvetković D., Cangalović M., Kovačević -Vujčić V., Semidefinite relaxations of the traveling salesman problem, YUJOR, 9(1999), 157-168.
MR 2000h: 90064.
157. Cvetković D., Cangalović M., Kovačević -Vujčić V., Semidefinite programming methods for the symmetric traveling salesman problem, Integer Programming and Combinatorial Optimization, Proc. 7th Internat. IPCO Conf., Graz, Austria, June 1999, ed. G.Cornuejols, R.E.Burkard, G.J.Woeginger, Lecture Notes Comp.Sci. 1610, Springer, Berlin, 1999, 126-136.
MR 2001e: 90067, Zbl. 948, 90114.
158. Balinska K., Cvetković D., Lepović M., Simić S., There are exactly 150 connected integral graphs up to 10 vertices, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser.Mat., 10(1999), 95-105.
MR 2000d: 05075.
159. Cvetković D., Cangalović M., Kovačević -Vujčić V., Complexity indices for the traveling salesman problem based on a semidefinite relaxation, SYM-OP-IS '99, 177-180.
160. Cvetković D., Lepović M., Rowlinson P., Simić S., The maximal exceptional graphs, J. Combinatorial Theory, Ser. B, 86(2002), 347-363.
161. Cvetković D., Rowlinson P., Simić S., Constructions of the maximal exceptional graphs with largest degree less than 28, University of Stirling, Technical Report CSM-156, Stirling, 2000.
162. Cvetković D., Rowlinson P., Simić S., The maximal exceptional graphs with largest degree less than 28, Bull. Acad. Serbe Sci. Arts, Cl. Sci. Math. Natur., Sci. Math., 122(2001), No. 26, 115-131.
MR 2003a: 05102, Zbl. 997, 05060.
163. Cvetković D., Cangalović M., Kovačević -Vujčić V., Addaptive approach to the traveling salesman problem using a semidefinite relaxation, SYM-OP-IS '2000, 213-216.
164. Cvetković D., Lepović M., Rowlinson P., Simić S., Computer investigations of the maximal exceptional graphs, University of Stirling, Technical Report CSM-160, Stirling, 2001.
165. Cvetković D., Cangalović M., Kovačević -Vujčić V., Some new heuristics for the traveling salesman problem, SYM-OP-IS '2001, 285-287.
166. Cvetković D., Graphs with least eigenvalue -2: A historical survey and recent developments in maximal exceptional graphs, Linear Algebra and Appl., 356(2002), 189-210.
167. Bali\' nska K., Cvetković D.,Radosavljević Z., Simić S., Stevanović D., A survey on integral graphs, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat., 13(2002), 42-65.
168. Cvetković D., Rowlinson P., Spectral graph theory, Topics in Algebraic Graph Theory, ed. L.W.Beineke, R.J.Wilson, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, 88-112.
169. Cvetković D., Simić S., Graph theoretical results obtained by the support of the expert system "Graph" - an extended survey, Graphs and Discovery, ed. S. Fajtlowicz, P. Fowler, P. Hansen, M. Janowitz, F. Roberts, DIMACS Series in Discrete Math. and Theor. Comp. Sci., Amer. Math. Soc., 2005, 39-70.
170. Cvetković D., Cangalović M., Kovačević -Vujčić V., Optimization and highly informative graph invariants, Two Topics in Mathematics, ed. B.Stanković , Zbornik radova 10(18), Matematicki institut SANU, Beograd 2004, 5-39.
171. Cvetković D., Cangalović M., Kovačević -Vujčić V., Combinatorial optimization and highly informative graph invariants, Proc. 6th Balkan Conf. Oper. Res., ed. B.Papathanassiou, M.Vlachopoulou, Thessaloniki, Greece, 22 - 25 May, 2002, F2B2.
172. Cvetković D., Rowlinson P., Simić S., Graphs with least eigenvalue -2; A new proof of the 31 forbidden subgraphs theorem, Designs, Codes and Cryptography, 34(2005), 229-240.
173. Cvetković D., Stevanović D., Graphs with least eigenvalue at least -Ö3, Publ. Inst. Math. (Beograd), 73(87)(2003), 39-51.
174. Cvetković D., Stevanović D., Spectral moments of fullerene graphs, MATCH Commun. Math. Comput. Chem., 50(2004), 62-72.
175. Branković Lj., Cvetković D., The eigenspace of the eigenvalue -2 in generalized line graphs and a problem in security of statistical data bases, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat., 14(2003), 37-48.
176. Cvetković D., Graphs with least eigenvalue -2: The eigenspace of the eigenvalue -2, Rendiconti Sem. Mat. Messina, Ser. II, 25(9)(2003), 63-86.
177. Cvetković D., Mitrović -Minić S., A generalized short edge subgraph for a combinatoral optimization problem, SYM-OP-IS 2003, 319-321.
178. Cvetković D., Hansen P., Kovačević -Vujčić V., On some interconnections between combinatorial optimization and extremal graph theory, YUJOR, 14(2004), No. 2, 147-154.
179. Cvetković D., Lepović M., Sets of cospectral graphs with least eigenvalue at least -2 and some related results, Bull. Acad. Serbe Sci. Arts, Cl. Sci. Math. Natur., Sci. Math., 129(2004), No. 29, 85-102.
180. Cvetković D., Lepović M., Cospectral graphs with least eigenvalue at least -2, Publ. Inst. Math. (Beograd), to appear
181. Cvetković D., Notes on maximal exceptional graphs, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat., 15(2004), 103-107.
182. Cvetković D., Lepović M., Towards an algebra of SINGs, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat., 16(2005), 110-118.
183. Cvetković D., Signless Laplacians and line graphs, Bull. Acad. Serbe Sci. Arts, Cl. Sci. Math. Natur., Sci. Math., 131(2005), No. 30, 85-92.
184. Cvetković D., Čangalović M., Kovačević -Vujčić V., Counting Hamiltonian circuits with the same eigenvector for the second largest eigenvalue, J. Vuleta, M. Backović (ed.), Zbornik radova XXXII Simpozijuma o operacionim istrazivanjima, SYM-OP-IS 2005, Vrnjacka Banja, 27-30. 9. 2005, Centar za izdavacku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 2005, 317-320.
185. Bell F.K.,Cvetković D., Rowlinson P., Simic S., Some additions to the theory of star complements, Linear Algebra Appl., 423(2007), 146-154.
186. Cvetkovic D., Rowlinson P., Simic S., Signless Laplacians of finite graphs, Linear Algebra Appl., 423(2007), 155-171.
187. Aouchiche M., Bell F.K., Cvetkovic D., Hansen P., Rowlinson P., Simic S., Stevanovic D., Variable neighborhood search for extremal graphs, 16. Some conjectures related to the largest eigenvalue of a graph, Europ. J. Oper. Res., 191(2008), No. 3, 661-676.
188. Cardoso D., Cvetkovic D., Graphs with least eigenvalue -2 attaining a convex quadratic upper bound for the stability number, Bull. Acad. Serbe Sci. Arts, Cl. Sci. Math. Natur., Sci. Math., 133(2006), No. 31, 42-55.
189. Brankov V., Cvetkovic D., Simic S., Stevanovic D., Simultaneous editing and multilabelling of graphs in system newGRAPH, Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat., 17(2006), 112-121.
190. Cvetkovic D., Grout J., Maximal energy graphs should have a small number of distinct eigenvalues, Bull. Acad. Serbe Sci. Arts, Cl. Sci. Math. Natur., Sci. Math., 134(2007), No. 32, 43-57.
191. Cvetkovic D., Cangalovic M., Kovacevic-Vujcic V., Kratica J., Distance-perfect graphs, SYM-OP-IS 2007, 289-291.
192. Cvetkovic D., Rowlinson P., Simic S., Eigenvalue bounds for the signless Laplacian, Publ. Inst. Math. (Beograd), 81(95)(2007), 11-27.
193. Cvetkovic D. et all, Zero forcing sets and the minimum rank of graphs, Linear Algebra Appl., 428(2008), No. 7, 1628-1648.
194. Bell F.K., Cvetkovic D., Rowlinson P., Simic S., Graphs for which the least eigenvalue is minimal, I, Linear Algebra Appl., 429(2008), 234-241.
195. Bell F.K., Cvetkovic D., Rowlinson P., Simic S., Graphs for which the least eigenvalue is minimal, II, Linear Algebra Appl., 429(2008), 2168-2179.
196. Cardoso D., Cvetkovic D., Rowlinson P., Simic S., A sharp lower bound for the least eigenvalue of the signless Laplacian of a non-bipartite graph, Linear Algebra Appl., 429 (2008), 2770-2780.
197. Cvetkovic D., New theorems for signless Laplacian eigenvalues, Bull. Acad. Serbe Sci. Arts, Cl. Sci. Math. Natur., Sci. Math., 137(2008), No. 33, 131-146.
198. Cvetkovic D., Davidovic D., Applications of some graph invariants to the analysis of multiprocessor topologies, YUJOR, 18(2008), No. 2, 173-186.
199. Kratica J., Cvetkovic D., Cangalovic M., Kovacevic-Vujcic V., Kojic J., The metric dimension of strongly regular graphs, SYM-OP-IS 2008, 341-344.
200. Cvetkovic D., Davidovic T., Exhaustive search for multiprocessor interconnection networks with small tightness value, SYM-OP-IS 2008, 329-332.
 

201. Cvetkovic D., Towards a spectral theory of graphs based on the signless Laplacian, Publ. Inst. Math. (Beograd), 85(99)(2009), 19-33.

202. Cvetkovic D., Davidovic T., Multiprocessor interconnection networks with small tightness, Internat. J. Foundations Computer Sci., 20(2009), No. 5, 941-963. doi: 10.1142/S0129054109006978
203. Cvetkovic D., Simic S.K.,Towards a spectral theory of graphs based on the signless Laplacian, II, Linear Algebra Appl., 432(2010), 2257-2272. doi: 10.1016/j.laa.2009.05.020,
204. Cvetkovic D., Davidovic T., Well-suited multiprocessor topologies with a small number of processors, Novi Sad J. Math., 38(2008), No. 3, 209-217.
205. Cvetkovic D., Applications of Graph Spectra: An introduction to the literature, Applications of Graph Spectra, Zbornik radova 13(21), ed. D.Cvetkovi c, I.Gutman, Mathematical Institute SANU, Belgrade, 2009, 7-31.
206. Cvetkovic D., Davidovic T., Multiprocessor interconnection networks, Applications of Graph Spectra, Zbornik radova 13(21), ed. D.Cvetkovi c, I.Gutman, Mathematical Institute SANU, Belgrade, 2009, 33-63.
207. Cvetkovic D., Simic S.K.,Towards a spectral theory of graphs based on the signless Laplacian, III, Appl. Anal. Discrete Math., 4(2010), 156-166.
208. Cvetkovic D., Simic S.K., Stanic Z., Spectral determination of graphs whose components are paths and cycles, Comput. Math. Appl., Comput. Math. Appl., 59(2010), 3849-3857.
209. Cvetkovic D., Davidovic T., Ilic A., Simic S.K., Graphs for small multiprocessor interconnection networks, Appl. Math. Computation, 217(2010), 2468-2480.
doi:10.1016/j.amc.2010.07.058
210. Cvetković D., Simić S.K., Graph spectra in computer science, Linear Algebra Appl., 434(2011), 1545-1562. doi: 10.1016/j.laa.2010.11.035.
211. Cvetković D., Rowlinson P., Stanić Z., Yoon M.-G., Controllable graphs, Bull. Acad. Serbe Sci. Arts, Cl. Sci.Math. Natur., Sci. Math. 143(2011), No. 36, 81-88.
212. Cvetković D., Rowlinson P., Stanić Z., Yoon M.-G.,Controllable graphs with least eigenvalue at least -2,Applicable Analysis and Discrete Mathematics, 5(2011), No. 2,
165-175. 
213. Cvetković D., Simić S.K., Spectral graph theory in computer science, The IPSI BgD Transactions on Advanced Research, 8(2012), No. 2, 35-42. 
214. Arsić B., Cvetković D., Simić S.K., Skarić M., Graph spectral techniques in computer sciences, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, 6(2012), No. 1, 1-30. 

215. Cvetković D., Complexity indices for the travelling salesman problem and data mining, Transactions of Combinatorics, 1(2012), No. 1, 35-43.

216. Cvetković D.,, Spectral recognition of graphs, YUJOR, 22(2012), No. 2, 145-161.


Top


Knjige - Books

1. Turajlić S., Cvetković D., Lazarević I., Matematicke olimpijade srednjoskolaca u Cehoslovackoj, Ma arskoj i Rumuniji, sa prilogom Skolovanje Mihaila Petrovića, od D.Trifunovica, Matematicka biblioteka br.32, Beograd, 1967.
Zbl. 146, 241.
2. Cvetković D., Milić M., Teorija grafova i njene primene, BIGZ, Beograd, 1971.
3. Cvetković D., Sokarovski R., Osnovi na teorijata na grafovi, Matematicki institut, Skopje, 1975.
4. Cvetković D., Zanimljiva matematika - Preferans, Sportska knjiga, Beograd, 1975.
5. Cvetković D., Diskretne matematicke strukture, skripta, Elektrotehnicki fakultet, Beograd, 1977.
6. Cvetković D., Milić M., Teorija grafova i njene primene, II izmenjeno i prosireno izdanje, Naucna knjiga, Beograd, 1977.
7. Cvetković D., Diskretne matematicke strukture, Matematika za kompjuterske nauke, Naucna knjiga, Beograd, 1978.
8. Cvetković D., Kombinatorna teorija matrica sa primenama u elektrotehnici, hemiji i fizici, Naucna knjiga, Beograd, 1980.
RZ Mat. 1984, 4A374.
9. Cvetković D., Doob M., Sachs H., Spectra of graphs - Theory and application, Deutscher Verlag der Wissenschaften - Academic Press, Berlin - New York, 1980.
MR 81i: 05054; Zbl. 458, 05042.
10. Cvetković D., Teorija grafova i njene primene, III izdanje, Naucna knjiga, Beograd, 1981.
11. Cvetković D., Doob M., Sachs H., Spectra of graphs - Theory and application, Deutscher Verlag der Wissenschaften - Academic Press, Berlin - New York, second edition.
MR 84a: 05046; RZ Mat. 1983, 7V528.
12. Cvetković D., Diskretne matematicke strukture, Matematika za kompjuterske nauke, II izdanje, Naucna knjiga, Beograd, 1983.
13. Cvetković D., Simić S., Kombinatorika, klasicna i moderna, Naucna knjiga, Beograd, 1984.
14. Graph theory, Proceedings of the Fourth Yugoslav Seminar on Graph Theory, Novi Sad, April 15.-16. 1983, ed. D.Cvetković, I.Gutman, T.Pisanski, R.Tosic, University of Novi Sad, Institute of Mathematics, Novi Sad 1984.
MR 85g: 05004; Zbl. 521, 00010; RZ Mat. 1984, 12V674.
15. Cvetković D., Dub M., Zahs H., Spektri grafov - Teorija i primenenie, Naukova dumka, Kiev, 1984
MR 85c: 05025; RZ Mat. 1984, 6V456.
16. Cvetković D., Doob M., Gutman I., Torgasev A., Recent results in the theory of graph spectra, North Holland, Amsterdam, 1988.
MR 89d: 05130; Zbl. 634, 05054;
17. Cvetković D., Zanimljiva matematika - Preferans, II ispravljeno i prosireno izdanje, Sportska knjiga, Beograd, 1986.
18. Cvetković D., Teorija grafova i njene primene, IV izdanje, Naucna knjiga, Beograd, 1986.
19. Cvetković D., Diskretne matematicke strukture, Matematika za kompjuterske nauke, III izdanje, Naucna knjiga, Beograd, 1987.
20. Cvetković D., Kombinatorna teorija matrica sa primenama u elektrotehnici, hemiji i fizici, II izdanje, Naucna knjiga, Beograd, 1987.
21. Cvetković D., et al. Inzenjersko masinski prirucnik, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1987.
22. Cvetković D., Kocić V., Lacković I., Merkle M., Radosavljević Z., Simić S., Vasić P., Matematika I - Algebra, skripta, Elektrotehnicki fakultet, Beograd, 1988.
23. Cvetković D.,Kocić V., Lacković I., Merkle M., Radosavljević Z., Simić S., Vasić P., Matematika I - Algebra, Naucna knjiga, Beograd, 1989.
24. Cvetković D., Diskretna matematika, skripta, Elektrotehnicki fakultet, Beograd, 1989.
25. Ostvarenja i primene vestacke inteligencije, Zbornik radova sa simpozijuma, Dubrovnik, 25-27. 10. 1989., ed. Bratko I., Cvetković D., Hotomski P., Tehnicki fakultet "M.Pupin", Institut za politehniku, Zrenjanin, 1990. MR 91k: 68169.
26. Cvetković D., Teorija grafova i njene primene, V izdanje, Naucna knjiga, Beograd, 1990.
27. Cvetković D., Simić S., Diskretna matematika, Matematika za kompjuterske nauke, Naucna knjiga, Beograd, 1990.
28. Cvetković D., Simić S., Kombinatorika, klasicna i moderna, II izdanje, Naucna knjiga, Beograd, 1990.
Zbl. 823, 05002.
29. Cvetković D.,Kocić V., Lacković I., Merkle M., Radosavljević Z., Simić S., Vasić P., Matematika I - Algebra, II izdanje Elektrotehnicki fakultet, Beograd, 1991.
30. Cvetković D., et al., Inzenjersko masinski prirucnik, II izdanje, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1992.
31. Cvetković D., Dimitrijević V., Milosavljević M., Variations on the travelling salesman theme, Libra produkt, Beograd, 1996.
32. Cvetković D., Rowlinson P., Simić S., Eigenspaces of graphs, Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
MR 98f: 05111; Zbl. 878, 05057.
33. Cvetković D., Kocić V., Lacković I., Merkle M., Radosavljević Z., Simić S., Vasić P., Matematika I - Algebra, III izdanje, Elektrotehnicki fakultet, Beograd, 1992.
34. Vasić P., Iricanin B., Jovanović M., Madzarević T., Mihailović B., Radosavljević Z., Simić S., Cvetković D., Zbirka resenih zadataka iz Matematike 1 - algebra (prvi deo), Elektrotehnicki fakultet, Beograd, 1993.
35. Vasić P., Iricanin B., Jovanović M., Madzarević T., Mihailović B., Radosavljević Z., Simić S., Cvetković D., Zbirka zadataka iz Matematike 1 - algebra, II deo, Grosknjiga, Beograd, 1994.
36. Cvetković D., Doob M., Sachs H., Spectra of graphs - Theory and applications, III revised and enlarged edition, Johann Ambrosius Barth Verlag, Heidelberg - Leipzig, 1995.
MR 96b: 05108; Zbl. 824, 05046.
37. Vasić P., Iricanin B., Jovanović M., Malesević B., Madzarević T., Mihailović B., Radosavljević Z., Simić S., Cvetković D., Zbirka zadataka iz algebre (prvi deo), II izdanje, Grosknjiga, Beograd, 1994.
38. Cvetković D., Kocić V., Lacković I., Merkle M., Radosavljević Z., Simić S., Vasić P., Matematika I - Algebra, IV izdanje Grosknjiga, Beograd, 1994.
39. Cvetković D., Zanimljiva matematika - Preferans, III poboljsano izdanje, Libra produkt, Beograd, 1995.
40. Cvetković D., Cangalović M., Dugosija Dj., Kovacević-Vujcić V., Simić S., Vuleta J., red. D.Cvetković, V.Kovacević-Vujcić, Kombinatorna optimizacija, Matematicka teorija i algoritmi, Drustvo operacionih istrazivaca Jugoslavije, Beograd, 1996.
41. Vasić P., Iricanin B., Jovanović M., Madzarević T., Mihailović B., Radosavljević Z., Simić S., Cvetković D., Zbirka zadataka iz algebre (drugi deo), II izmenjeno i dopunjeno izdanje, Grosknjiga, Beograd, 1995.
42. Cvetković D., Simić S., Diskretna matematika, Matematika za kompjuterske nauke, II izmenjeno i dopunjeno izdanje, Prosveta, Nis, 1996.
43. Cvetković D., Lacković I., Merkle M., Radosavljević Z., Simić S., Vasić P., Matematika I - Algebra, V izdanje, Izdanje autora, Beograd, 1997.
44. Cvetković D., Lacković I., Merkle M., Radosavljević Z., Simić S., Vasić P., Matematika I - Algebra, VI izdanje, Elektrotehnicki fakultet, Beograd, 1998.
45. Cvetković D., Matematicke varijacije, Kolekcija strucnih i popularnih tekstova u redakciji V.Kovačević-Vujčić, Libra produkt, Beograd, 1998.
46. Vasić P., Iricanin B., Jovanović M., Malesević B., Madzarević T., Mihailović B., Radosavljević Z., Simić S., Cvetković D., Zbirka zadataka iz algebre (prvi deo); III izdanje, Elektrotehnicki fakultet, Beograd, 1998.
47. Cvetković D., Lacković I., Merkle M., Radosavljević Z., Simić S., Vasić P., Matematika I - Algebra, VII izdanje, Akademska misao, Beograd, 2000.
48. Vasić P., Iricanin B., Jovanović M., Malesević B., Madzarević T., Mihailović B., Radosavljević Z., Simić S., Cvetković D., Zbirka zadataka iz algebre (prvi deo); IV izdanje, Akademska misao, Beograd, 2000.
49. Vasić P., Iricanin B., Jovanović M., Madzarević T., Mihailović B., Radosavljević Z., Simić S., Cvetković D., Zbirka zadataka iz algebre (drugi deo), III ispravljeno izdanje, Akademska misao, Beograd, 2001.
50. Cvetković D., Simić S., Odabrana poglavlja iz diskretne matematike, Akademska misao, Beograd, 2002.
51. Cvetković D., Lacković I., Merkle M., Radosavljević Z., Simić S., Vasić P., Matematika I - Algebra, VIII izdanje, Akademska misao, Beograd, 2004.
52. Vasić P., Iricanin B., Jovanović M., Malesević B., Madzarević T., Mihailović B., Radosavljević Z., Simić S., Cvetković D., Zbirka zadataka iz algebre (prvi deo); V izdanje, Akademska misao, Beograd, 2004.
53. Vasić P., Iricanin B., Jovanović M., Madzarević T., Mihailović B., Radosavljević Z., Simić S., Cvetković D., Zbirka zadataka iz algebre (drugi deo), IV ispravljeno izdanje, Akademska misao, Beograd, 2004.
54. Cvetković D., Diskretne matematicke strukture, Matematika za kompjuterske nauke, IV izdanje, CET - Racunarski fakultet, Beograd, 2004.
55. Cvetković D., Rowlinson P., Simić S., Spectral generalizations of line graphs: On graphs with least eigenvalue -2, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
56. Cvetković D., Simić S., Odabrana poglavlja iz diskretne matematike, II izdanje, Akademska misao, Beograd, 2004.
57. Cvetković D., Zanimljiva matematika - Preferans, IV izdanje, Akademska misao, Beograd, 2004.
58. Cvetković D., Lacković I., Merkle M., Radosavljević Z., Simić S., Vasić P., Matematika I - Algebra, IX izdanje, Akademska misao, Beograd, 2005.
.

59. Cvetkovic D., Simic S., Kombinatorika i grafovi - Pregled i prilozi, CET - Racunarski fakultet, Beograd, 2006.
60. Cvetkovic D., Zanimljiva matematika - Sah, Akademska misao, Beograd, 2006.
61. Cvetkovic D., Grafovi kao inspiracija, Autobiografske beleske i drugi tekstovi povodom cetiri decenije naucno-istrazivackog rada u matematici u redakciji V.Kovacevic-Vujcic, Akademska misao, Beograd, 2006.
62. Vasic P., Iricanin B., Jovanovic M., Malesevic B., Madzarevic T., Mihailovic B., Radosavljevic Z., Simic S., Cvetkovic D., Zbirka zadataka iz algebre (prvi deo); VI izdanje, Akademska misao, Beograd, 2006.
63. Vasic P., Iricanin B., Jovanovic M., Madzarevic T., Mihailovic B., Radosavljevic Z., Simic S., Cvetkovic D., Zbirka zadataka iz algebre (drugi deo), V izdanje, Akademska misao, Beograd, 2006.
64. Brualdi R.A., Cvetkovic D., A Combinatorial Approach to Matrix Theory and Its Application, CRC Press, Boca Raton, 2008.
65. Cvetkovic D., Gutman I., Kovacevic-Vujcic V. (redaktori), Grafovi, optimizacija, hemija: Zapisi o radu jednog naucnog projekta, Akademska misao, Beograd, 2007.
66. Cvetkovic D., Rowlinson P., Simic S., Eigenspaces of graphs, Cambridge University Press, Cambridge, Digitaly printed version, 2008.
67. Cvetkovic D., Rowlinson P., Simic S., An Introduction to the Theory of Graph Spectra, Cambridge University Press, Cambridge.
68. Applications of Graph Spectra, Zbornik radova 13(21), ed. D.Cvetkovic, I.Gutman, Mathematical Institute SANU, Belgrade, 2009.
69. Selected Topics on Applications of Graph Spectra, Zbornik radova 14(22), ed. D. Cvetković, I. Gutman, Mathematical Institute SANU,Belgrade, 2011.
70. Cvetković D., Iracionalno u racionalnom, Autobiografski i drugi tekstovi povodom sedamdesetog rodjendana u redakciji V.Kovačević-Vujičić,Akademska misao, Beograd, 2011.
71. Cvetković D., Kombinatorna teorija matrica sa primenama u elektrotehnici, hemiji i fizici, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011.

72. Cvetković D., Spektralna teorija grafova i kombinatorna teorija matrica- Autoreferati, Akademska misao, Beograd, 2012.

73. Cvetković D., Simić S., Odabrana poglavlja iz diskretne matematike, III izdanje, Akademska misao, Beograd, 2012. 

74. Cvetković D., Davidović T., Gutman I., Kovačević-Vujčić V. (urednici), Grafovi, optimizacija, hemija, računarstvo: Zapisi o radu jednog naučnog projekta, Akademska misao, Beograd, 2012.Top

Matematika Članovi Predmeti Ispiti SI Obaveštenja Istorijat Publikacije MAGT2006